Gebruiksvoorwaarden

Laatste update: 12 augustus 2015

Brown-Forman Netherlands B.V., (“Brown-Forman”) is de enige rechthebbende van de internet site (gezamenlijk de "Site"). Door de Site te openen en te gebruiken, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Brown-Forman behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wij verzoeken u in uw eigen belang deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen. Als u deze gebruiksvoorwaarden en/of eventuele wijzigingen daarvan niet aanvaardt, verzoeken wij u deze Site niet (meer) te gebruiken.

Artikel 1 Recht van toegang

 1. Brown-Forman onderhoudt deze Site voor het persoonlijk gebruik van privé personen die de leeftijd hebben bereikt waarop het ingevolge de wet van het land of het gebied waarin zij verblijven toegestaan is alcoholische dranken te nuttigen.

 2. Wij verzoeken u deze Site onmiddellijk te verlaten indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, niet de leeftijd hebt waarop het nuttigen van alcoholische dranken wettelijk toegestaan is in het land of het gebied waarin u verblijft of indien u in een land bent waar het openen van deze Site niet is toegestaan.

 3. Brown-Forman behoudt zich het recht voor uw toegang tot deze Site of een onderdeel daarvan te beperken of te beëindigen indien u (de inhoud van) deze Site (zie hiervoor hoofdstuk 3) in strijd met de in deze gebruiksvoorwaarden gestelde bepalingen gebruikt, of indien u de Site gebruikt of helpt te gebruiken teneinde strafbare of onwettige verklaringen af te leggen of strafbaar of onwettig te handelen, of deel te nemen aan strafbaar of onwettig te handelen, of strafbare of onwettige handelingen aan te kondigen. In geval van bijzonder ernstige overtredingen kan Brown-Forman uw toegang tot deze Site of enig onderdeel daarvan te allen tijde zonder voorafgaand bericht beëindigen of beperken.

Artikel 2 Gebruik van informatie/materialen

U mag alle informatie of materialen die op deze Site worden aangeboden en die gedownload kunnen worden afdrukken of door een derde laten afdrukken, mits aan alle van de volgende vijf voorwaarden is voldaan:

Artikel 3 Auteursrechten, merken en andere intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze Site, waaronder maar niet beperkt tot daarop aanwezige merken, modellen, logo’s, tekst, beelden, audio- en videomaterialen, is het intellectuele eigendom van Brown-Forman of verbonden ondernemingen (“Brown-Forman Materialen”), tenzij schriftelijk anders is vermeld. De Brown-Forman Materialen zijn beschermd krachtens de wetten van Nederland en andere EU-lidstaten, andere landen in de wereld en krachtens internationale verdragen – met name krachtens wetten betreffende auteursrechten en merken. Het is u niet toegestaan enige kennisgeving over auteursrechten of enige kennisgeving over andere eigendomsrechten van de Brown-Forman Materialen te verwijderen. Het is u eveneens niet toegestaan de Brown-Forman Materialen te publiceren, te distribueren, deze online of offline te verzenden of de Brown-Forman Materialen op enige andere wijze te gebruiken voor een openbaar of commercieel doel zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brown-Forman of verbonden ondernemingen.

Artikel 4 Geen licentie

Behalve het beperkte recht om bepaalde materialen / informatie van deze Site te downloaden en af te drukken voor uitsluitend niet-commerciële en privé doeleinden, heeft u niet het recht de Brown-Forman Materialen te gebruiken. Alle rechten met betrekking tot de Brown-Forman Materialen blijven het uitsluitende eigendom van Brown-Forman of verbonden ondernemingen.

Artikel 5 Afwijzing van garanties / uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. Uw gebruik van deze Site is voor uw eigen risico. Brown-Forman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schades voortvloeiend uit het gebruik van deze Site of het feit dat u deze Site niet kunt gebruiken.

 2. Het is u bekend dat ten aanzien van deze Site technische uitvaltijden en storingen kunnen voorkomen en dat deze Site om technische redenen van tijd tot tijd niet beschikbaar kan zijn. Brown-Forman geeft geen enkele garantie dat via deze Site geen virussen worden overgebracht. Brown-Forman kan hiervoor slechts aansprakelijk worden gehouden indien dit het directe gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Brown-Forman.

 3. Voor zover Brown-Forman derden de mogelijkheid geeft op deze Site verklaringen af te leggen, aanvaardt Brown-Forman geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en de juistheid daarvan. Brown-Forman zal uitsluitend verantwoordelijk voor materialen van derden zijn indien Brown-Forman met die materialen bekend was en het technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik daarvan te verhinderen.

 4. Brown-Forman spant zich in om te verzekeren dat de inhoud van deze site betrouwbaar en bijgewerkt is, maar staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van deze inhoud.

 5. Voor zover op deze Site hyperlinks naar andere websites aanwezig zijn, neemt Brown-Forman geen enkele aansprakelijkheid op zich met betrekking tot de inhoud en functionerende betrouwbaarheid daarvan. Links naar andere websites worden alleen door Brown-Forman beschikbaar gesteld als een – wettelijk niet bindend – gemak. Als u ervoor kiest gelinkte websites van derden te openen of daarvan gebruik te maken, doet u dat voor uw eigen risico.

Artikel 6 Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Brown-Forman te vrijwaren tegen alle aanspraken en vorderingen van derden op schadevergoeding en alle andere aanspraken en vorderingen van derden, waaronder alle aanspraken op en vorderingen van indirecte schade, gevolgschade en schade, aansprakelijkheden en kosten (inclusief zonder beperking redelijke juridische kosten) voortvloeiend uit uw gebruik – in welke vorm dan ook – van deze Site, uit informatie die u naar deze Site verzendt, uit uw schending van rechten van derden of uit uw overtreding van deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 7 Communicaties met deze Site

 1. Het is niet toegestaan pornografische, aanstootgevende, beledigende, lasterlijke of anderszins onwettige materialen via deze Site te verzenden.

 2. Alle andere berichten die u naar deze Site zendt, hetzij per e-mail, post, uploading of in enige andere vorm, zullen behandeld worden als zijnde niet vertrouwelijk en niet door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Een dergelijk bericht kan te allen tijde door Brown-Forman worden gewist. Door het verzenden van content / informatie (waaronder maar niet beperkt tot foto’s) naar deze Site verleent u Brown-Forman een onherroepelijke en exclusieve licentie, vrij van royalty’s en onbeperkt ten aanzien van tijd, gebied en inhoud, om die materialen en informatie te gebruiken. De gebruikslicentie aan Brown-Forman houdt met name in:

a het recht van dergelijke content / informatie gebruik te maken in zakelijke activiteiten op beeld- en gegevensdragers evenals in haar eigen drukwerk of dat van derden;

 1. het recht dergelijke content / informatie te gebruiken en te exploiteren in digitale online en offline media (zoals internet, CD-ROM, CDi, CDe, DVD);

 2. het recht dergelijke content / informatie in analoge en/of digitale elektronische databases, data netwerken en telefoondiensten of soortgelijke multimediadiensten te gebruiken;

 3. het recht waar nodig dergelijke content / informatie te wijzigen;

 4. het recht sublicenties aan derden te verlenen.

 5. Voorts stemt u ermee in dat Brown-Forman niet verplicht is u enige vergoeding voor het bovengenoemde gebruik te betalen.

 6. Daarnaast verklaart u dat de personen die worden getoond op door u ingezonden materialen hebben toegestemd in de publicatie van hun foto’s in de specifieke context waarin deze aan Brown-Forman zijn toegezonden en in verband met alcoholische dranken in de reclamesector.

 7. In het geval dat de in dit hoofdstuk 7 vermelde garanties worden overtreden, zal de gebruiker Brown-Forman vrijwaren tegen alle aanspraken en vorderingen van derden, waaronder honoraria voor advocaten, op haar eerste verzoek. Dit zal Brown-Forman niet verhinderen verdergaande vergoeding van door haar geleden schade te vorderen.

Artikel 8 Bescherming van persoonsgegevens

Brown-Forman Netherlands B.V., deelt u hierbij mede dat zij de verantwoordelijke (“Verantwoordelijke”) is met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, rechtstreeks of via derde partijen, welke zullen worden gebruikt, mits de relevante toestemming is verkregen, met het oog op de promotie van Southern Comfort producten en diensten, de mogelijkheden om deze producten en diensten te verbeteren en om u informatie te sturen, ook door middel van e-mails, telefoon en SMS, over deze producten en diensten. Mogelijk houden deze promotionele activiteiten ook deelname aan prijsvragen en andere programma’s of initiatieven georganiseerd door Brown-Forman in.

Gegevens zullen binnen de organisatie van de Verantwoordelijke slechts toegankelijk zijn voor personen waarvoor deze toegang noodzakelijk is vanwege hun taken met betrekking tot promotionele activiteiten in hun hoedanigheid van personen verantwoordelijk voor gegevensverwerking, alsmede voor de bewerker, indien aangesteld. De volledige en bijgewerkte lijst van bewerkers, indien aangesteld, zal beschikbaar zijn bij de Verantwoordelijke. De Verantwoordelijke mag uw persoonsgegevens laten verwerken door beroepsmatige verwerkers, onafhankelijke consulenten, reclame bureaus, zakelijke partners, andere bedrijven deeluitmakend van de Brown-Forman Group, derden waar de Verantwoordelijke een beroep op doet om promotionele activiteiten als hierboven genoemd (bijvoorbeeld Internet Service Providers) uit te voeren, alsook om het even wie de rechtmatig geadresseerde is van communicatie onder toepasselijk recht en regels. Tevens mogen uw persoonsgegevens verwerkt worden door andere bedrijven behorend bij de Brown-Forman Corporation, een onderneming gevestigd in de Verenigde Staten in zijn hoedanigheid als Service Provider en bewerker van persoonsgegevens, op voorwaarde dat de relevante toestemming is gegeven.

Al deze entiteiten kunnen zich in het buitenland bevinden, als ook buiten de Europese Unie en zullen uw persoonsgegevens slechts verwerken in het kader van Brown-Forman’s promotionele activiteiten. Uw persoonsgegevens zullen in geen geval worden verspreid of gecommuniceerd aan derden voor gebruik in het kader van hun eigen marketing activiteiten.

U heeft het recht uw toestemming te allen tijde herroepen door middel van het sturen van een geschreven mededeling aan Brown-Forman Netherlands B.V., Keizersgracht 679-689, 1017 DV Amsterdam, Ter attentie van: Privacyfunctionaris [...] of stuur een e-mail naar het volgende adres: Jack_Daniels@lynchburg.jackdaniels.com. In dat geval zal Brown-Forman onmiddellijk het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden beëindigen. Uw toestemming is facultatief.

Artikel 9 Cookies

Lees onze Cookie beleid.

Artikel 10 Nadere gebruiksvoorwaarden

Andere delen van deze Site kunnen nadere gebruiksvoorwaarden bevatten die uw gebruik van de Site samen met deze gebruiksvoorwaarden zullen beheersen.

Artikel 11 Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 1. Uw gebruik van deze Web Site en alle contractuele relaties met Brown-Forman in verband met uw gebruik, waaronder zonder beperkingen deze gebruiksvoorwaarden, wordt beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

 2. Alle geschillen die kunnen ontstaan tussen u en Brown-Forman in verband met de Site en/of uw toegang daartoe en gebruik daarvan zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank in Amsterdam, Nederland.

Artikel 12 Slotbepalingen

 1. Brown-Forman beweert niet dat de materialen op deze Site buiten Nederland kunnen worden gedownload. Als u deze Site vanuit een land buiten Nederland opent, doet u dat op uw eigen risico. In dat geval bent u verantwoordelijk voor het naleven van de wetten van het land of het gebied waarin u zich bevindt. Verwijzingen naar een bepaald product of een bepaalde dienst houden niet in dat Brown-Forman de bedoeling heeft die producten of diensten in alle landen ter beschikking te stellen. In andere landen worden producten en diensten overeenkomstig de regels en voorwaarden van die respectieve landen gedistribueerd.

 2. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden ongeldig is of indien er een leemte is in deze gebruiksvoorwaarden, zal hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen niet worden beïnvloed.

 3. Brown-Forman zal uitsluitend wettelijk gebonden zijn door schriftelijke overeenkomsten. Eventuele mondelinge overeenkomsten tussen de partijen zullen wettelijk niet bindend zijn, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd door Brown-Forman.